Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Nathalie Hijman, als uw behandelende
therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet
op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de
uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn
en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere
zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 er voor zorg dat onbevoegden geen toegang heeft tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij
een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete
toestemming.
 Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met
uw expliciete toestemming.
 Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
 Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst
wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

 Uw naam, adres en woonplaats
 uw geboortedatum
 de datum van de behandeling
 een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult
shiatsu therapie’
 de kosten van het consult
De nota wordt per e-mail verstuurd tenzij door de cliënt anders verzocht.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-5-2018.

Nathalie Hijman behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy
verklaring.